Vyhlásenie o obmedzenej záruke
spoločnosti Prestigio

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť Prestigio poskytuje obmedzenú záruku na všetky výrobky značky Prestigio. Na každý výrobok, ktorý bol po prvý raz predaný koncovému používateľovi, poskytujeme záruku, že pri jeho normálnom používaní podľa pokynov uvádzaných v návode na obsluhu sa počas záručnej doby nevyskytnú závady na komponentoch alebo v spracovaní. Záručná doba začína plynúť od dátumu zakúpenia.

Všetky reklamované výrobky, zaslané do autorizovaného servisu musia obsahovať všetko príslušenstvo, dodávané s výrobkom. Odstúpenie transakcie je možné len vtedy, ak sa doručí kompletný výrobok, vrátane príslušenstva. V prípade neúplného príslušenstva, bude toto odrátané z dobropisu.

Výstraha: Dôkazom o dátume zakúpenia je nákupná faktúra (pokladničný blok) a záručný list, na ktorom je uvedený dátum zakúpenia, číslo modelu a jeho sériové číslo.

Záručná doba na výrobky Prestigio

Záručnú lehotu aplikovateľnú na Prestigio produkty si, prosím, skontrolujte na vašom záručnom liste a/alebo špecifikácií produktu.

Na výrobky Prestigio sa vzťahuje nasledujúca záručná doba:

Typ výrobku Záručná doba, mesiace
GPS navigácie 12
Čítačky elektronických kníh 12
Počítačové tablety 12
Videorekordéry 12
Smartfóny 12
MultiBoard 12
Digital Signage 12
MultiCenter, MultiScreen, smart krokomer, smart váhy, externé zariadenia na ukladanie dát, USB flash disky, webkamery, klávesnice, myši 12

 

Výnimky:
Záručná doba pre externé napájacie zariadenia, diaľkové ovládania, vymeniteľné nabíjateľné batérie, držiaky, opory a ďalšie príslušenstvo je 6 mesiacov.

Záručná doba výrobcu je 1 rok od dátumu predaja v maloobchodnej sieti. Okrem toho sa v súlade so zákonmi platnými vo vašej krajine môžu na vás vzťahovať aj ďalšie práva týkajúce sa spotrebného tovaru. Týmto potvrdzujeme, že takéto práva nie sú touto obmedzenou zárukou ovplyvnené.

Systémová záruka

Počas záručnej doby budú chybné hardvérové prvky dotknutých výrobkov Prestigio podľa uváženia spoločnosti Prestigio buď opravené alebo nahradené, okrem prípadov uvádzaných v článku Obmedzenie zodpovednosti v tomto dokumente.

Táto Obmedzená záruka kryje náklady na náhradné diely a prácu vynaloženú na navrátenie vášho výrobku do plne funkčného stavu. Spoločnosť Prestigio, na základe vlastného uváženia, buď opraví alebo vymení chybné výrobky alebo diely, na ktoré sa vzťahuje táto Obmedzená záruka, a to buď za nové alebo opravené diely, ktoré sú z hľadiska funkčnosti a výkonu ekvivalentné novým výrobkom. Na výrobok alebo diel, ktorý bol opravený alebo vymenený na základe tejto Obmedzenej záruky, bude poskytovaná záruka v trvaní zvyšku pôvodnej záruky alebo v trvaní šesť mesiacov, podľa toho, čo nastane neskôr. Všetky diely a výrobky vymenené na základe tejto Obmedzenej záruky sa stanú majetkom spoločnosti Prestigio.

Obmedzená záruka na softvér

Spoločnosť Prestigio neposkytuje žiadnu záruku, či už výslovne uvedenú alebo predpokladanú, na akýkoľvek predinštalovaný softvér, jeho kvalitu, výkon, funkčnosť alebo kompatibilitu. Spoločnosť Prestigio takisto nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v softvéri splnia vaše konkrétne požiadavky, alebo že prevádzka softvéru bude bez prerušenia alebo chýb. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v písomnej forme, softvér sa poskytuje “tak, ako je“.

Uplatnenie záruky

Záruku na výrobky zakúpené v krajine, kde spoločnosť Prestigio alebo jej autorizovaní poskytovatelia služieb ponúkajú záručné služby podľa podmienok uvádzaných v tejto Obmedzenej záruke, si môžete uplatniť u autorizovaných servisných stredísk spoločnosti Prestigio. Za dopravu výrobku do servisného strediska zodpovedá zákazník.

Záručný servis alebo oprávnenie vrátiť tovar na základe tejto Obmedzenej záruky budú uznané iba v prípade, že sú nároky uplatnené v rámci záručnej doby. Kontakty na najbližšie servisné stredisko nájdete na internetových stránkach spoločnosti Prestigio (http://www.prestigio.sk/support/service-centers). V niektorých častiach niektorých krajín môže byť poskytovaná služba vyzdvihnutia a vrátenia reklamovaného tovaru.

Predtým, ako si klient uplatní nárok na záručnú opravu chybných výrobkov Prestigio, musí vykonať nasledujúce opatrenia:

1. Vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát a v prípade potreby odstrániť z pevného disku, optických médií alebo flash pamätí akékoľvek dôverné, súkromné alebo osobné informácie. Spoločnosť Prestigio ani jej autorizované servisné strediská nie sú zodpovedné za akékoľvek poškodenia alebo stratu programov, dát alebo iného softvéru a súborov zo zariadenia na ukladanie dát.

2. Zaznamenať si názov modelu, sériové číslo a popis problému. Dôrazne odporúčame zaregistrovať poruchu výrobku na stránke http://www.prestigio.sk/support/feedback a výtlačok si uchovať pre vlastné potreby.

3. Preštudovať si návod na obsluhu priložený k výrobku alebo informácie uvádzané na stránke http://www.prestigio.sk/support/faq dozviete sa tam dôležité tipy k obsluhe výrobku a k odstraňovaniu porúch.

4. Skôr, než odovzdáte výrobok do servisu, obnovte prosím pôvodnú konfiguráciu systému. Obnovte pôvodné nastavenia, odpojte externé zariadenia a ak ste nedávno inštalovali nový softvér, odinštalujte ho.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo odmietnuť záručnú opravu výrobkov za sporných podmienok. Spoločnosť Prestigio má tiež právo vyhlásiť konečné rozhodnutie, či výrobky spĺňajú nárok na záručnú opravu. Nasledujúce úkony a poškodenia budú mať za následok stratu obmedzenej záruky:

 • Poškodenia spôsobené prírodnou katastrofou, ako je požiar, povodeň, vietor, zemetrasenie, búrka a pod.
 • Poškodenia alebo nekompatibilita spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným prevádzkovým prostredím výrobku, vrátane, nie však výhradne, nestabilným pevným/bezdrôtovým pripojením do siete alebo k telefónnej linke, zlým uzemnením, externými elektromagnetickými poľami, priamym slnečným svetlom, vysokou vlhkosťou a vibráciami.
 • Poškodenia spôsobené nárazom iných predmetov, prevrhnutím, pádom, vniknutím alebo ponorením do kvapalín.
 • Poškodenia spôsobené neoprávnenými opravami alebo rozoberaním výrobku
 • Poškodenia spôsobené akýmkoľvek iným zneužitím, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym použitím
 • Poškodenia spôsobené periférnymi zariadeniami tretích strán (vrátane, nie však výhradne, viditeľným poškodením základnej dosky alebo iných elektronických súčastí výrobku, ako sú napríklad spálené miesta od elektrického výboja, roztavenie, vytečenie, rozštiepenie a pod.)
 • Akékoľvek poruchy spôsobené nekompatibilným softvérom a vírusmi, ako aj neoprávnenými modifikáciami integrovaného softvéru (vrátane BIOSu).
 • Opotrebenie skriniek, diskiet, návodov na obsluhu a batérií spôsobené normálnym používaním.
 • Úpravy, odstránenie, rozmazanie alebo poškodenie sériového čísla na výrobku (alebo nálepiek so sériovými číslami či ich častí).
 • Praskliny a škrabance na LCD a plastových materiáloch, ako aj iné poškodenia spôsobené prepravou, manipuláciou alebo zlým zaobchádzaním.
 • Výskyt dvoch alebo menšieho počtu chybných pixelov na displeji zariadenia, čo nie je podľa pravidiel výrobcu považované za chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka.
 • Efekt tzv. „zotrvania obrazu na obrazovke“ a poruchy jasu LCD panelov spôsobené dlhodobým zobrazovaním nemenných obrazcov (na dlhšie ako jeden deň).

Zrieknutie sa záruky

TÁTO ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A VŠETKÝCH OSTATNÝCH POVINNOSTÍ A ZÁVÄZKOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI PRESTIGIO A NEOPRÁVŇUJE ŽIADNU INÚ STRANU PRENIESŤ AKÚKOĽVEK INÚ ZODPOVEDNOSŤ NA SPOLOČNOSŤ PRESTIGIO. VYŠŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA PREDSTAVUJÚ PRE KUPUJÚCEHO JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY CHYBNÝCH ALEBO NEVYHOVUJÚCICH VÝROBKOV. SPOLOČNOSŤ PRESTIGIO NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA NÁKLADY NA NÁHRADU ALEBO VÝMENU, NÁKLADY NA VYBAVENIE ALEBO SLUŽBY, NÁKLADY SPÔSOBENÉ VÝPADKOM, STRATU ZISKU, PRÍJMU ALEBO POVESTI FIRMY, POŠKODENIA SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM ZÁVÄZKOV, STRATU DÁT, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ PRIDRUŽENÉ ZARIADENIA ALEBO ICH POŠKODENIE, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNE ŠKODY SPÔSOBENÉ TÝM, ŽE TIETO VÝROBKY BOLI PREHLÁSENÉ ZA CHYBNÉ ALEBO NEVYHOVUJÚCE.

Táto Obmedzená záruka vám priznáva špecifické práva vyplývajúce zo zákona. Môžete mať priznané aj iné práva, ktoré sa môžu v rôznych štátoch a krajinách líšiť. Aby ste mali prehľad o svojich úplných právach, odporúčame vám naštudovať si zákony príslušných štátov alebo krajín.

Výrobky značky Prestigio nie sú určené na akékoľvek “kritické použitie“. “Kritické použitie“ zahŕňa použitie v systémoch na podporu života, zdravotnícke použitie, pripojenie k implantovaným zdravotníckym zariadeniam, použitie v komerčnej preprave, nukleárnych zariadeniach alebo systémoch alebo akékoľvek iné použitie, kde by poškodenie výrobku viedlo k zraneniu osôb, usmrteniu alebo škodám na majetku.